STARI GRAD BAR

Stari Bar je grad sa više od 2500 godina postojanja. Mediteranska klima, obilje voda i blagorodno polje učinili su ovo područje jednim od najstarijih staništa civilizacija istočne obale Jadrana.

Ispod današnjih ostataka Starog grada pronadjeno je mnoštvo fragmenata keramičkog posudja koje okvirno datiraju od 8. do 5.-tog veka p.n.e., kada je ovaj predeo naseljavalo Ilirsko pleme Enhelejci. Kasnija iskopavanja otkrivaju nalaze i iz rimskog i ranovizantijskog vremena (3. do 5-ti vek n.e.).

U pisanim istorijskim izvorima iz IX i X veka Stari grad se prvi put pominje kao Antibareos, a zatim kao Antibaris i u XI veku kao Antibari kod cara Konstantina.

Stefan Vojislav, knez dukljanskih Slovena, 1042. god. u području Bara je porazio Vizantijce. Istovremeno je potukao vojske Raške, Bosne i Huma šireći svoje kneževstvo. Duklja je postala najsnažnija južnoslovenska država, a njen grad Bar postaje značajni kulturni, ekonomski i vrski centar.

U gradskoj katedrali sv. Djordja, 1067. god knez Mihajlo Vojisavljević biva krunisan za kralja. Drevna katedrala je postala hram krunisanja i sahrana vladara dukljanske dinastije Vojisavljevića.

Katolička episkopija 1089. godine dobija status dukljanske arhiepiskopije i crkvenu upravu nad episkopijama susednih gradova i oblastima Srbije, Bosne i Travunije.

Krajem XII veka, prelat barske crkve, opat Grgur, sačinio je «Barski letopis» najobimnije istorijsko-literalno delo o istoriji južnih Slovena.

Bar, kao i okolni primorski gradovi i oblasti, 1183. god ulazi u sastav srednjevekovne države srspke dinastije Nemanjića. Sredinom XIV veka Barom vladaju zetski dinasti Balšići, a u XV veku prelazi iz ruke u ruku Mlečana, Balšića, Despota Stefana Lazarevića, Djurdja B rankovića i Stefana Vukčića. Od 1443. god je u sastavu Mletačke republike. Grad je tada proširen, izgradjen i definitivno utvrdjen sistemom bedema, bastiona i kula. U njemu je tada postojalo tridesetak gotičko-renesansnih palata, šesnaest crkava i manastira, više stotina kuća, oko 4000 žitelja...

Grad Bar je imao statut i kovnicu novca.

Turcu osvajaju Bar 1571. god, bez borbe i rušenja. Tokom tri veka Bar živi kao značajna uredjena varoš sa dobrim prihodima od trgovine i poljoprivrede (maslinarstva).

Knjaz Nikola Petrović i Crnogorci oslobadjaju Bar 1878. god. Polusrušeni grad od tada prestaje da živi a život se polako seli na morsku obalu.

Zidine grada Bara su potpuno restaurirane, kao i nekoliko značajnih gradjevina unutar samo grada.

Na ostacima jedne od crkava je sačuvana i ikona Svetog Nikole iz XV veka.

Česte smijene raznih osvajača i vladara na ovim prostorima ostavljale su svoj pečat, tako da danas imamo preko 30 spomenika kulture. Najznačajniji je Stari Bar koji postoji više od 2500 godina i predstavlja jedinstvenu sintezu Mediterana i Orijenta.

Potiče iz ranog srednjeg vijeka. U istorijskim izvorima grad se prvi put pominje pod imenom ANTIVARI krajem IX i u toku X vijeka.

Početkom XI vijeka bio je značajan ekonomski, politički i kulturni centar zetske države. Godine 1089. Bar postaje sjedište dukljanske arhiepiskopije. U sastav nemanjićke države ulazi 1183. godine. U XIV vijeku grad je bio slobodna komuna sa statutom i kovnicom novca. Bar sa priobalnim krajevima 1443. godine podčinjavaju Venecijanci a 1571. godine osvajaju Turci. Tri vijeka kasnije 1878. godine grad oslobadjaju Crnogorci. Razoreni grad od tada prestaje da živi.

A few years later, the replica watches uk brand added a Cyclops eye to the replica watches classic series. It is unique and practical. It not only facilitates the wearer's observation of the replica watches online calendar, but also has a certain degree of brand recognition. It is rolex replica a great symbol of Rolex watches. design.